Newlightstyle.com logo
Polityka prywatności
Informacje o przetwarzaniu (RODO)

 

Cel przetwarzania i podstawa prawna

 • 1. Dane osobowe przedkładane przez Klientów w procesie rejestracji konta w Serwisie, składania zamówienia lub korzystania z innych uprawnień i funkcjonalności Serwisu, w postaci: imienia i nazwiska, adresu e-mail, telefonu, adresu korespondencyjnego, adresu dostawy, nr rachunku bankowego, nazwy firmy, numeru NIP firmy, nazwy banku wybranego w sposobie płatności, przetwarzane są w celu utworzenia i utrzymywania konta w Serwisie, korzystania przez Klienta z funkcjonalności Serwisu - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w celu potwierdzenia przyjęcia zamówienia i wypełnienia innych obowiązków prawnych ciążących na administratorze, w tym prowadzenia ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w związku m.in. z art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości, w celu dochodzenia roszczeń wynikających z zawartej umowy lub z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, co stanowi prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez ADO, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. W przypadku udostępnienia Administratorowi danych osobowych w celu otrzymywania informacji handlowej – Administrator przetwarza dane, na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na prowadzeniu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Odbiorcy danych

 • 2. Odbiorcą danych osobowych będą podmioty powiązane z ADO oraz pracownicy, współpracownicy i osoby świadczące usługi dla Administratora i podmiotów powiązanych, którym Administrator powierzy przetwarzanie danych lub których upoważni do ich przetwarzania, w szczególności osoby wspierające Administratora w prowadzeniu Serwisu, w wykonaniu umowy dostawy towaru, w tym zakresie usług IT i usług transportowych, operacji płatniczych.
 • 3. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Okres przechowywania danych

 • 4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z zawartej umowy lub z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej. W zakresie obowiązków związanych z prowadzeniem ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej dane osobowe będą przechowywane przez okres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej wynikający z przepisów prawa. Dane osobowe udostępnione Administratorowi w celach marketingowych lub w celach utrzymywania konta w Serwisie będą przechowywane do czasu wycofania zgody. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, ani na prawidłowość czynności stanowiących realizację celu przetwarzania.

Prawa

 • 5. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, gdy są one nieprawidłowe. W przypadkach określonych przepisami prawa przysługuje jej prawo do żądania usunięcia danych, żądania ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 • 6. Z przyczyn związanych z szczególną sytuacją osoby, której dane dotyczą, przysługuje jej prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes prawny ADO (art. 6 ust. 1 lit f RODO).
 • 7. Nadto osoba, której dane dotyczą może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jej danych przez ADO w celach marketingu bezpośredniego, w tym profilowania.
 • 8. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli przy przetwarzaniu jej danych osobowych ADO narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.
 • 9. Podanie danych służących realizacji zamówienia złożonego przez Klienta jest wymogiem ustawowym i jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży i jej wykonania przez Sprzedawcę. Podanie danych osobowych w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na prowadzeniu marketingu bezpośredniego produktów lub usług Administratora jest dobrowolne. Podanie danych w celu utworzenia i utrzymywania konta w Serwisie jest dobrowolne ale niezbędne do realizacji tego celu. Niepodanie danych uniemożliwi założenie konta. Podanie danych w celu korzystania z innych funkcjonalności Serwisu jest dobrowolne a nie podanie ich uniemożliwi skorzystanie z określonych uprawnień lub funkcjonalności.
 • 10. W oparciu o dane osobowe nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym poprzez profilowanie.
 • 11. Po zakończeniu przetwarzania danych osobowych w pierwotnym celu, dane nie będą przetwarzane w żadnym innym celu.