Newlightstyle.com logo
Regulamin
Regulamin
REGULAMIN NewLightStyle.com
I Postanowienia ogólne i podstawowe informacje o Platformie
 1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki korzystania z internetowej platformy sprzedażowej NewLightStyle.com prowadzonej pod adresem: NewLightStyle.com zwanej w dalszej części regulaminu Platformą lub Serwisem.
 2. Właścicielem Platformy i jej Administratorem jest Kanlux Spółka Akcyjna z siedzibą w Radzionkowie (kod 41-922) przy ul. Objazdowej 1-3, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000286139, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy w Gliwicach, o kapitale zakładowym wynoszącym 35.500.000 zł w pełni opłaconym, posługująca się numerem podatkowym NIP 645-24-32-793 oraz numerem statystycznym REGON 240672104, dalej zwana Kanlux.
 3. Prowadząca Sklep Kanlux SA, zwana dalej również Sprzedawcą, jest działającym od 1989 r. przedsiębiorstwem sektora oświetleniowego o zasięgu międzynarodowym.
 4. Użytkownicy Serwisu (Klienci) mogą kontaktować się ze Sprzedawcą za pośrednictwem Serwisu, przy wykorzystaniu formularza kontaktowego, dostępnego pod adresem https://www.NewLightStyle.com lub przesyłając zapytania na adres: sklep@NewLightStyle.com lub przy skorzystaniu z numeru telefonu kontaktowego 32/388-74-00 wew. 321 lub 32/746-33-21.
 5. Użytkownicy Serwisu mogą, na zasadach określonych tym Regulaminem przy wykorzystywaniu środków porozumiewania się na odległość, kupować, z obowiązkiem zapłaty, Towar dostępny w ramach Serwisu, a także zamawiać u Sprzedawcy wytworzenie i dostarczenie określonych rzeczy (towary opisane w serwisie oznaczeniem „Na zamówienie”), które zostaną wyprodukowane na specjalne zamówienie klienta. Poza powyższym Klienci mogą również na zasadach określonych w Regulaminie korzystać z innych udostępnionych funkcjonalności Serwisu.
 6. Przed dokonaniem zakupów Klienci powinni zapoznać się z zasadami funkcjonowania Sklepu określonymi w niniejszym Regulaminie i Polityce Prywatności.
 7. Z założenia Platforma jest dostępna dla Klientów przez 7 dni w tygodniu i przez 24 godziny na dobę, jednak ze względu na ograniczenia techniczne, Sprzedawca nie gwarantuje stałej lub nieprzerwanej dostępności strony internetowej Sklepu.
 8. Sklep realizuje dostawy wyłącznie na terytorium Polski.
 9. Klient może w każdym czasie zapoznać się z aktualną wersją Regulaminu dostępną na stronie https://www.NewLightStyle.com/regulamin.
II Informacje o towarach i cenach
 1. Sprzedawca zapewnia, że podstawowe wymagane przepisami prawa informacje o Towarach zamieszczone są w języku polskim, na stronie internetowej danego produktu.
 2. Poza informacją o Towarach dostępnych do nabycia od zaraz („Na magazynie” z czasem realizacji zamówienia „do 48h”) w serwisie zamieszczone są informacje o Towarach dostępnych tylko i wyłącznie na zamówienie klienta (Towary „Na zamówienie” z czasem realizacji zamówienia „od 4 do 8 tygodni”). Towary „Na zamówienie” mogą być tworzone na wzór produktów katalogowych opisanych w Serwisie lub odrębnych wskazań klienta określonych w jego specyfikacji, jeżeli w odniesieniu do danego Produktu Serwis przewiduje taką możliwość. Towary „Na zamówienie” z powodu tego, iż są rzeczami nieprefabrykowanymi (np. zawierają elementy rękodzieła) mogą swoim wyglądem odbiegać od wzorów zaprezentowanych w udostępnionych katalogach. Towar oznaczony sformułowaniem „Na zamówienie” zostanie dostarczony klientowi w terminie odrębnie uzgodnionym z Specjalistą ds. obsługi klienta, upoważnionym do kontaktu z klientem.
 3. Towary wyświetlane w Serwisie nie stanowią pełnej puli towarów możliwych do nabycia u Sprzedawcy. Chcąc zapoznać się z całością asortymentu sprzedawcy, Klient ma możliwość przejrzenia w zakładce serwis katalogów zawierających wszystkie produkty możliwe do nabycia u Sprzedawcy. W przypadku, gdy Klient jest zainteresowany nabyciem Produktu niewyświetlonego w sklepie a zamieszczonego w takim katalogu, może skontaktować się ze Sprzedawcą, za pośrednictwem formularza kontaktowego. Po złożeniu stosownego zapytania Sprzedawca poinformuje Klienta drogą elektroniczną o faktycznej możliwości wytworzenia i sprowadzenia na zamówienie klienta określonego przez Klienta produktu, o jego cenie i pozostałych istotnych warunkach dostawy.
 4. Klient zainteresowany zamówieniem określonego produktu z puli produktów wytwarzanych „Na zamówienie”, w celu uzgodnienia wszystkich warunków niezbędnych do zawarcia umowy (cena, termin dostawy rzeczy etc.) powinien skontaktować się z działem sprzedaży Kanlux, pod numerem tel. 32/388 74 00 wew.321 lub 32/746-33-21, albo za pośrednictwem strony https://www.NewLightStyle.com. Ceny produktów wytwarzanych „Na zamówienie” klienta będą odrębnie z klientem uzgadniane.
 5. W odniesieniu do produktów publikowanych w Serwisie, jako możliwych do nabycia w Sklepie, czy to w opcji „Na magazynie”, czy też „Na zamówienie” Sprzedawca może publikować w Serwisie ceny brutto (uwzględniające podatek VAT w obowiązującej stawce) towarów, jednakże ceny te nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, lecz wyłącznie mają charakter poglądowy, mogą zawierać błędy i należy je traktować jako zaproszenie do składania ofert przez Klientów.
 6. Kanlux zastrzega sobie prawo wprowadzenia w każdym czasie zmian cen oferowanych w serwisie produktów, z zastrzeżeniem, że w odniesieniu do danego zamówienia będą znajdowały zastosowanie ceny obowiązujące w dacie przyjęcia przez Sprzedawcę złożonej przez Klienta oferty zakupu określonego towaru.
 7. Odrębnie, w zakładce "Warunki dostawy" są podane ogólne (poglądowe) koszty dostawy Towaru na terenie Polski (koszty dostawy nie są wliczone w cenę Towaru). Na koszt dostawy składa się cena związana z obsługą procesu logistycznego do Klienta i opłata związana z wybranym przez Klienta sposobem zapłaty. Koszty związane z oznaczonym sposobem płatności odpowiadają opłacie ponoszonej przez Sklep w związku z wybranym przez Klienta sposobem płatności. W przypadku dokonania przez Klienta jednorazowego zakupu produktów „Na magazynie” w łącznej kwocie równej co najmniej 250,00 złotych brutto (wraz z podatkiem VAT) lub jakiegokolwiek produktu „Na zamówienie”, z wyłączeniem produktów z katalogu, koszt transportu towaru do miejsca dostawy wskazanego przez Klienta poniesie Sklep. W przypadku dostawa na terenie Polski jest na koszt Sklepu. Informacja o kosztach dostawy dla Towaru lub Towarów zamawianych przez Klienta (znajdujących się w koszyku) i sposobach płatności podane są w stopce oraz stronie koszyka.
III Zamówienia i dokumenty potwierdzające sprzedaż
 1. Klientem Sklepu może być: osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a osoba ograniczona w zdolności do czynności prawnych - na warunkach określonych w kodeksie cywilnym, osoba prawna albo podmiot nieposiadający osobowości prawnej, któremu właściwe przepisy prawa przyznają zdolność prawną.
 2. Zamówienia mogą być składane przez Platformę po zalogowaniu się Klienta zarejestrowanego w serwisie. Sprzedawca dopuszcza możliwość złożenia zamówienia przez telefon jednak każdorazowe zamówienie musi zostać potwierdzone przez Klienta drogą elektroniczną.
 3. Za pośrednictwem Platformy Klient może dokonać u Sprzedawcy jednorazowego zakupu Towarów w ilości detalicznej, to jest nie więcej niż 25 sztuk Towarów identycznych. Jednorazowy zakup większej niż wskazana powyżej liczby sztuk tego samego Towaru wymaga kontaktu ze Sprzedawcą.
 4. Wszystkie umowy w ramach Serwisu są zawierane w języku polskim.
 5. Umowa sprzedaży Towaru, niezależnie od opcji sprzedaży (Towar „Na magazynie”, Towar „Na zamówienie”), zawierana jest w momencie przesłania Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia Klienta – jego oferty. Klient składa ofertę zakupu Towaru, w tym Towarów z opcją „Na magazynie” poprzez złożenie zamówienia (kliknięcia przycisku "Zamawiam z obowiązkiem zapłaty"). Po wykonaniu tej czynności Sprzedawca przesyła automatyczną wiadomość mailową potwierdzającą otrzymanie oferty Klienta. Potwierdzenie przyjęcia oferty następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę wiadomości mailowej informującej Klienta o przystąpieniu przez Sprzedawcę do realizacji zamówienia.
 6. W odniesieniu do towarów wytwarzanych na zamówienie klienta złożenie zamówienia – oferty Klienta wymaga uprzedniego uzgodnienia z Koordynatorem Sprzedaży istotnych cech towaru, ceny wybranego asortymentu oraz terminu realizacji zamówienia.
 7. Klient składając dowolne zamówienie w Serwisie winien wskazać wszystkie dane wymagane do prawidłowej realizacji zamówienia. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za wskazanie błędnych danych, w szczególności adresu dostawy Towaru.
 8. Klienci nabywający Towary w Serwisie oznaczone jako dostępne („Na magazynie”) mogą uregulować płatność za towar i udostępnioną przez Sklep formę dostawy (kuriera) przy skorzystaniu z płatności online (Przelewy 24), przy użyciu karty kredytowej, systemu PayPal lub dokonania przelewu tradycyjnego). Płatność za towary wytwarzane „Na zamówienie” winna być dokonana przelewem tradycyjnym. Sprzedawca nie oferuje możliwości dostawy Towaru za pobraniem.
 9. Realizacja dowolnego zamówienia nie zostanie rozpoczęta zanim Klient nie ureguluje należności za zamawiany towar.
 10. W wyjątkowych przypadkach uzasadnionych okolicznościami danej sprawy Sprzedawca może wyrazić zgodę na to, aby klient, na którego zamówienie zostanie wytworzony określony produkt, dokonał za niego zapłaty w dwóch ratach – pierwszej płatnej niezwłocznie po złożeniu zamówienia i drugiej – płatnej przed wysłaniem towaru do Klienta. O możliwości i sposobie rozłożenia należności na ww. raty ostatecznie decyduje Sprzedawca. Klientowi nie przysługuje roszczenie o rozłożenie należności za Towar na raty.
 11. Jeżeli strony nie uzgodnią inaczej, w przypadku niedokonania przez Klienta płatności za zakupiony towar zarówno w ramach opcji „Na magazynie” jak i „Na zamówienie” Klienta lub niedokonania zapłaty za dostarczenie towaru do wskazanego miejsca dostawy w terminach wskazanych poniżej w pkt V A. ust. 3 oraz pkt V B ust. 2 (3 lub 5 dni roboczych, w zależności od wybranej lub dostępnej formy płatności), umowa sprzedaży, o ile Sprzedawca przyjął ofertę Klienta, wygasa; w pozostałych przypadkach zamówienie Klienta uznaje się za anulowane; Sprzedawca nie jest w tych sytuacjach związany obowiązkiem dostarczenia i wydania Klientowi towaru. Umowa wygasa również przy wyborze formy płatności szybkim przelewem elektronicznym, w przypadku naruszenia zasad Regulaminu serwisu realizującego płatności (PRZELEWY24), dostępnego pod adresem https://www.przelewy24.pl/regulamin.htm.
 12. W odniesieniu do produktów dostępnych w Serwisie od ręki, po skutecznie zakończonej procedurze składania zamówienia, Klient na udostępniony adres e- mail otrzyma potwierdzenie złożenia zamówienia i danych o zamówieniu. Przyjmując ofertę Klienta Sprzedawca w dalszej kolejności drogą elektroniczną potwierdzi w tym trybie istotne warunki umowy, prawo i warunki odstąpienia od umowy w przypadku sprzedaży na rzecz konsumenta i poinformuje o statusie złożonego i przyjętego zamówienia. Po przyjęciu przez Sprzedawcę zamówienia dotyczącego wytworzenia danego towaru, złożonego po uzgodnieniu przez strony wszystkich istotnych warunków odnoszących się do tego zamówienia, Sprzedawca poinformuje klienta drogą elektroniczną o istotnych warunkach umowy i potwierdzi brak po stronie klienta prawa do odstąpienia od umowy. Klient składając zamówienie na produkt „Na zamówienie” wyraża zgodę na przystąpienie Serwisu do realizacji usługi oraz przyjmuje do wiadomości, że ostateczny kształt/wizerunek/barwa towaru, a zwłaszcza elementów wytwarzanych ręką ludzką, może odbiegać od wzorów katalogowych, które serwis udostępnia. Klient wyraża zgodę na niemożność odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w stosunku do towarów, które zostaną wytworzone na wyraźne życzenie Klienta.
 13. Dokumentem potwierdzającym sprzedaż Towaru poprzez Platformę na rzecz Klienta, niezależnie od tego czy Klient jest konsumentem czy przedsiębiorcą jest faktura VAT. Faktura VAT zostanie przesłana Klientowi drogą elektroniczną na udostępniony, przy składaniu zamówienia lub rejestracji konta w Serwisie, adres e-mail. Sklep zwolniony jest z obowiązku wysyłania faktury VAT Klientowi w innej formie, w szczególności - papierowy egzemplarz faktury VAT nie będzie dołączany do zakupionego Towaru. Powyższe nie uchybia przepisom rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. z 2014 r. poz. 1544).
IV Dostawa zakupionego towaru
 1. Dostawa Towaru realizowana jest na adres na terytorium Polski, wskazany w zamówieniu Klienta, za pośrednictwem General Logistics Systems Poland Sp. z o.o. (dalej zwanej GLS lub "kurierem") z siedzibą w Komornikach. Klient wyraża zgodę na udostępnienie kurierowi, którym Sprzedawca posłuży się przy dostawie Towaru przeznaczonego dla Klienta, danych teleadresowych Klienta, w tym adresu e-mail oraz nr telefonu kontaktowego Klienta w celu usprawnienia procesu skutecznego doręczenia przesyłki zawierającej zakupiony przez Klienta poprzez Platformę Towar.
 2. Sprzedawca nie oferuje możliwości osobistego odbioru zakupionego Towaru i wyłącza taką możliwość.
 3. Na okres dostawy Towaru dostępnego w Serwisie w chwili składania zamówienia („Na magazynie”) składa się czas realizacji zamówienia (kompletowania i pakowania Towaru, dokonania płatności, wystawienia dokumentu potwierdzającego sprzedaż, zamówienia kuriera) oraz czas dostawy przesyłki przez kuriera. Okres dostawy Towaru wynosi łącznie do 10 dni roboczych liczonych od dnia zaksięgowania wpłaty Klienta na rachunku Sprzedawcy, przy czym Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby zamówiony przez Klienta Towar dostępny na Platformie został dostarczony w terminie 2 dni roboczych od dnia zapłaty, w myśl powyższego zapisu.
 4. Jeżeli Towar nie może być dostarczony zgodnie z ust. 3, Sprzedawca niezwłocznie, nie później jak w terminie 10 dni od zawarcia umowy, zawiadomi Klienta o przeszkodach i uzgodni z nim dalszą procedurę postępowania (nowy termin dostawy lub rozwiązanie/zmianę umowy).
 5. W przypadku zamówienia na Towary wytwarzane „Na zamówienie” Klienta termin realizacji wynosi od 4 do 8 tygodni, chyba że strony uzgodnią inny termin w procedurze zawierania umowy. Termin realizacji zamówienia jest liczony od momentu zaksięgowania na rachunku Sprzedawcy wymagalnej należności za Towar. O ewentualnych opóźnieniach na etapie wytwarzania towaru, Sprzedawca będzie informował klienta na bieżąco.
 6. Dostawa odbywa się w dni robocze od poniedziałku do piątku. Szczegółowe warunki realizacji dostawy dostępne są na stronie: https://gls- group.eu/PL/pl/doreczenie. Klient nie ma możliwości zamówienia dostawy na wskazany dzień lub godzinę.
 7. Sprzedawca dostarczy Klientowi zakupiony Towar w stanie wolnym od wad. Jeżeli w chwili wydawania przesyłki przez przewoźnika stan przesyłki wskazuje, że mogła ona zostać naruszona/uszkodzona w transporcie celowe jest zgłoszenie wobec przewoźnika żądania ustalenia stanu przesyłki w jego obecności i ustalenie okoliczności powstania szkody, co usprawni proces reklamacji usługi u przewoźnika. Ubytki niedające się zauważyć z zewnątrz winny zostać zgłoszone przez Klienta Sprzedawcy lub przewoźnikowi niezwłocznie po ich ujawnieniu, nie później jak w ciągu 7 dni od obioru przesyłki. Powyższe zachowanie się Klienta usprawni procedurę reklamacyjną w sprawie dostarczenia Towaru uszkodzonego.
 8. Dostarczany Towar jest zapakowany wraz ze wszystkimi elementami tworzącymi jego wyposażenie, w tym z dokumentacją znajdującą się w komplecie z Towarem (np. instrukcje użytkowania, konserwacji etc.). Klient winien sprawdzić kompletność przesyłki niezwłocznie po jej otrzymaniu i w razie zastrzeżeń co do kompletności/zupełności Towaru, winien skontaktować się ze Sprzedawcą.
 9. Na koszt dostawy wpływ ma ilość zamówionego Towaru przekładająca się na wielkość i wagę paczki.
V Sposoby płatności i zwrot należności

A. Towary dostępne (opcja „Na magazynie”)
 1. Klient może dokonać zapłaty za zamówione Towary z opcją „Na magazynie” w następujący sposób:
  a/ przy skorzystaniu z płatności on-line - za pośrednictwem serwisu PRZELEWY24, przy wykorzystaniu usługi "szybkich przelewów" oferowanych przez poszczególne banki,
  b/ przy skorzystaniu z płatności obsługiwanymi kartami płatniczymi – za pośrednictwem serwisu PRZELEWY24,
  c/ dokonując przelewu tradycyjnego na rachunek bankowy Sprzedawcy, Kanlux SA, ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, o numerze: 45 1050 1230 1000 0024 1241 4787. W tytule przelewu Klient winien wpisać swoje Imię i Nazwisko oraz numer zamówienia,
  d/ przy skorzystaniu z serwisu PayPal.
 2. Klient składając zamówienie dokonuje wyboru jednej określonej formy płatności za całe zamówienie.
 3. W zależności od dokonanego przez Klienta wyboru sposobu płatności:
  a/ Przy wyborze płatności on-line (szybkim przelewem) oraz obsługiwanymi kartami płatniczymi - należność za Towar pobierana jest jako przedpłata, co oznacza że Towar zostanie wysłany - o ile oferta Klienta zostanie przez Sklep przyjęta - po zaksięgowaniu pełnej płatności na rachunku bankowym Sprzedawcy lub uzyskaniu informacji o tej płatności pochodzącej od przedstawiciela Serwisu obsługującego tę płatność. W przypadku nieprzyjęcia oferty Klienta przez Sklep, Sprzedawca zwróci Klientowi wpłacone na rzecz Sklepu środki, chyba że strony niedoszłej do skutku umowy sprzedaży postanowią o zaliczeniu ich na inną uzgodnioną umowę sprzedaży określonego towaru. Czas zapłaty dokonywanej jako przedpłata nie może przekroczyć 3 dni roboczych. Za zapłatę uważa się moment zaksięgowania środków na rachunku bankowym Sprzedawcy. W przypadku braku zapłaty w terminie wyżej określonym, zamówienie uznaje się za anulowane;
  b/ Przy wyborze płatności poprzez dokonanie przelewu tradycyjnego na konto bankowe Sprzedawcy - należność za Towar pobierana jest jako przedpłata, co oznacza że Towar, w sytuacji zawarcia umowy sprzedaży, zostanie wysłany po zaksięgowaniu pełnej płatności na rachunku bankowym Sprzedawcy. Czas zapłaty, tj. czas zaksięgowania środków na rachunku Sprzedawcy, nie może przekroczyć 5 dni roboczych. W przypadku braku zapłaty w tym terminie, zamówienie uznaje się za anulowane. Zdanie 2 pkt a/ znajduje odpowiednie zastosowanie;
  c/ Przy wyborze płatności on-line poprzez serwis PayPal - należność za Towar pobierana jest jako przedpłata, co oznacza że - w sytuacji zawarcia umowy sprzedaży - Towar zostanie wysłany po zaksięgowaniu pełnej płatności na rachunku bankowym Sprzedawcy lub uzyskaniu informacji o płatności Klienta pochodzącej od przedstawiciela Serwisu obsługującego tę płatność. Czas zapłaty nie może przekroczyć 3 dni roboczych; w przypadku braku zapłaty w tym terminie, zamówienie uznaje się za anulowane. Zdanie 2 pkt a/ znajduje odpowiednie zastosowanie.
 4. Usługę "szybki przelew elektroniczny" za pośrednictwem portalu PRZELEWY24 realizuje DialCom24 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (60-327) przy ul. Kanclerskiej 15, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy pod numerem KRS 0000306513, kapitał zakładowy w wysokości 1.697.000 PLN, NIP 781-173-38-52, REGON 634509164.
 5. Usługę „płatność kartą” za pośrednictwem portalu PRZELEWY24 realizuje PayPro Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu (60-327) przy ul. Kanclerskiej 15, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy pod numerem KRS 0000347935, kapitał zakładowy wpłacony w wysokości 4.500.000 PLN, NIP 779-236-98-87, REGON 301345068.
 6. Szczegółowe warunki realizacji płatności on-line za pośrednictwem portalu PRZELEWY24 dostępne są na stronie internetowej www.przelewy24.pl. Klient winien zapoznać się z tymi warunkami.
 7. Szczegółowe warunki realizacji płatności poprzez serwis PayPal dostępne są na stronie internetowej https://www.paypal.com/pl/home. Klient winien zapoznać się z tymi warunkami.
B. Towary „Na zamówienie”
 1. Klient może dokonać zapłaty za Towary, których wytworzenie zlecił Sprzedawcy (tzw. towary dostępne „Na zamówienie”) wyłącznie przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy, o numerze: 45 1050 1230 1000 0024 1241 4787. W tytule przelewu Klient winien wskazać swoje Imię i Nazwisko oraz numer zamówienia.
 2. Dokonując przelewu tradycyjnego na konto bankowe Sprzedawcy - należność za Towar pobierana jest jako przedpłata, co oznacza że Towar zostanie zamówiony u Producenta po zawarciu umowy i po zaksięgowaniu płatności Klienta na rachunku bankowym Sprzedawcy. Czas zapłaty, tj. czas zaksięgowania środków na rachunku Sprzedawcy, nie może przekroczyć 5 dni roboczych. W przypadku braku zapłaty w tym terminie, umowa wygasa, a jeśli w tym czasie nie doszło do jej zawarcia, zamówienie Klienta uznaje się za anulowane.
VI Uprawnienie do odstąpienia od umowy przez Konsumentów
 1. Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 22 [1] kodeksu cywilnego, który nabył za pośrednictwem Platformy, po przyjęciu oferty zakupu określonych towarów, dostępnych w serwisie od zaraz (Towary zamówione typu „Na magazynie”), może zrezygnować z tego zakupu i odstąpić od umowy sprzedaży, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dostarczenia Towaru konsumentowi, ponosząc jedynie koszty wymienione w ust. 7 poniżej.
 2. Prawo odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1 nie przysługuje, na zasadach określonych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta, konsumentowi w odniesieniu do umów, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz, której wytworzenie i dostarczenie Klient zleci Sprzedawcy za pośrednictwem Serwisu (tzw. towary „Na zamówienie”), jako że towary dostępne wyłącznie na zamówienie stanowią rzeczy nieprefabrykowane, wyprodukowane według specyfikacji konsumenta lub służą zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. Towary, o których tu mowa nie podlegają wymianie.
 3. Do zachowania terminu na odstąpienie od umowy, w przypadkach, o których mowa w ust. 1, wystarczy wysłanie oświadczenia w przedmiocie odstąpienia od umowy przed jego upływem albo tegoż oświadczenia wraz z Towarem na adres Sprzedawcy. Sprzedawca zapewnia możliwość złożenia oświadczenia w przedmiocie odstąpienia od umowy w drodze elektronicznej za pośrednictwem strony internetowej https://www.NewLightStyle.com/zwrot-reklamacje. W wypadku złożenia przez konsumenta ww. oświadczenia drogą elektroniczną Sprzedawca potwierdzi niezwłocznie na trwałym nośniku w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy o prawach konsumenta otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 4. Klient odstępując od umowy, może posłużyć się formularzem, którego wzór znajduje się na stronie https://www.NewLightStyle.com/zwrot-reklamacje i który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Na tej samej stronie znajduje się również wzór formularza zwrotu towaru, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.
 5. Złożenie samego oświadczenie bez jednoczesnego zwrotu Towaru pociąga za sobą obowiązek niezwłocznego zwrotu Towaru, nie później jak w terminie 14 dni od dnia, w którym konsument odstąpił od umowy.
 6. Uiszczona przez Klienta cena za Towar wraz z kosztami przesyłki do Klienta (kosztami, które poniósł Klient, a jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób oferowany przez Sprzedawcę - kosztami zwykłego najtańszego sposobu dostawy oferowanego przez Sprzedawcę),zostanie Klientowi zwrócona niezwłocznie po odstąpieniu przez Klienta od umowy, nie później jednak niż w terminie 14 dni. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania zwracanego Towaru lub dostarczenia przez konsumenta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego które ze zdarzeń nastąpi wcześniej.
 7. Zwrot Towaru dokonywany wskutek realizacji prawa odstąpienia przez konsumenta może nastąpić na koszt Sprzedawcy. W tym celu Konsument przekazuje Towar kurierowi GLS zamówionemu przez Sprzedawcę. W przypadku nieskorzystania z tej opcji, konsument jest zobowiązany dostarczyć Sprzedawcy zwracany Towar na swój własny koszt.
 8. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zwracanego Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.
 9. Klientom nie będącym konsumentami nie przysługuje prawo odstąpienia na zasadach określonych w niniejszym punkcie.
VII Procedura reklamowania wadliwego Towaru
 1. Klientowi, w przypadku stwierdzenia wady fizycznej Towaru w okresie 2 lat od wydania mu Towaru, przysługują roszczenia z tytułu rękojmi. Reklamacji nie podlegają Towary, w których wady ujawnią się po upływie 2 lat od wydania Towaru Klientowi, ani Towary uszkodzone przez Klienta, w związku niewłaściwym użytkowaniem lub montażem niezgodnym z zaleceniem Sprzedawcy, niewłaściwą konserwacją lub niewłaściwym środowiskiem użytkowania, nieodpowiadającym zaleceniom Producenta. Informacje dotyczące Towaru i sposobu użytkowania, montażu, konserwacji lub środowiska użytkowania, są dołączone do Towaru i Klient przed montażem i uruchomieniem rzeczy ma obowiązek się z nimi zapoznać oraz sprawdzić kompletność asortymentu. W przypadku wątpliwości co do sposobu montażu, użytkowania lub konserwacji Towaru, Klient powinien skontaktować się ze Sprzedawcą, w celu wyjaśnienia wątpliwości.
 2. Każdy Klient Sklepu winien zbadać rzecz zakupioną poprzez Platformę w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju. Klient, który jest przedsiębiorcą traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie Sklepu o wadzie, a w przypadku, gdy wada wyszła na jaw dopiero później - jeżeli nie zawiadomił Sklepu niezwłocznie po jej stwierdzeniu. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie przed jego upływem zawiadomienia o wadzie.
 3. Wady ujawnione w okresie rękojmi będą usuwane przez Sprzedawcę w sposób i na zasadach uregulowanych przepisami kodeksu cywilnego z zastrzeżeniem zapisów Regulaminu.
 4. Sprzedawca ustosunkuje się do zgłoszonych przez Klienta roszczeń w terminie 14 dni.
 5. Wymiana lub naprawa rzeczy wadliwej odbywa się na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedawcy, z zastrzeżeniem, że w sytuacji, gdy koszt demontażu i ponownego zamontowania przewyższa cenę rzeczy, Sprzedawca może odmówić demontażu i ponownego zamontowania takiej rzeczy. W przypadku, gdy Klient jest Konsumentem, Sprzedawca odpowiada za koszt demontażu wadliwej rzeczy i ponownego zamontowania rzeczy wolnej od wad w granicach - do wysokości ceny rzeczy sprzedanej. Zwyczajowy koszt dostarczenia rzeczy wadliwej na adres Sprzedawcy obciąża Sprzedawcę.
 6. Klient wykonujący uprawnienia z tytułu rękojmi winien zgłosić Sprzedawcy zawiadomienie o wadzie (reklamacja). Wraz z reklamacją, z zastrzeżeniem ust. 7 i 8 poniżej, Klient obowiązany jest przedstawić reklamowany towar. Sklep udostępnia w Serwisie formularz reklamacyjny, którym Klient może posłużyć się zgłaszając reklamację. Reklamacja powinna wskazywać okoliczności istotne z punktu widzenia możliwości rozpatrzenia reklamacji. Do reklamacji należy dołączyć dowód potwierdzający, że reklamacja dotyczy rzeczy zakupionej na Platformie w oznaczonym czasie.
 7. W celu usprawnienia procesu reklamacyjnego, Klient może przed wysłaniem Towaru wadliwego na wskazany powyżej adres, przesłać drogą elektroniczną, za pośrednictwem udostępnionego na stronie https://www.NewLightStyle.com/zwrot-reklamacje formularza, który stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu, zgłoszenie reklamacyjne wraz ze zdjęciem/zdjęciami reklamowanego Towaru potwierdzającymi istnienie wady i dokumentem potwierdzającym moment zakupu tego Towaru na Platformie.
 8. Po wstępnej weryfikacji zgłoszenia, o którym mowa w ust. 7 Sprzedawca może zwolnić Klienta od obowiązku przedłożenia wadliwego towaru, o którym to obowiązku mowa w ust. 6. W przypadku wskazania przez Sprzedawcę na potrzebę odesłania wadliwego towaru celem jego zbadania, towar ten winien być odesłany przez Klienta na adres: Magazyn Kanlux SA, ul. Rozwojowa 12, 41- 103 Siemianowice Śląskie.
 9. Reklamację uznaje się za złożoną z chwilą dostarczenia wadliwego towaru Sprzedawcy, chyba że w danym przypadku, Sklep zwolni Klienta z obowiązku przedstawienia wadliwego towaru. Po wysłaniu zgłoszenia reklamacyjnego poprzez wykorzystanie udostępnionego formularza, Klient otrzyma od Sprzedawcy potwierdzenie otrzymania zawiadomienia o wadzie. Potwierdzenie może zawierać indywidualne dyspozycje prowadzące do uproszczenia lub skrócenia procedury reklamacyjnej, którym Klient powinien się poddać. Jeżeli potwierdzenie nie zawiera żadnych dyspozycji stanowiących odstępstwo od reguł określonych zapisami niniejszego regulaminu, Klient powinien niezwłocznie przesłać reklamowany Towar wraz ze zgłoszeniem reklamacyjnym na adres siedziby Sprzedawcy.
 10. Jeżeli towar oferowany na Platformie objęty jest gwarancją Producenta lub Sprzedawcy, w opisie takiego Towaru jest zawarta wyraźna informacja w tym przedmiocie. W takim wypadku do Towaru dołączane jest oświadczenie gwarancyjne gwaranta (dokument gwarancyjny), określające uprawnienia, jakie wiążą się z udzieloną gwarancją i zasady realizacji roszczeń z gwarancji. Wykonywanie uprawnień z rękojmi jest niezależnie od ewentualnych uprawnień wynikających z gwarancji, gdy jest ona udzielana.
VIII Wymagania techniczne, funkcjonalność usług Sklepu
 1. W celu prawidłowego korzystania ze Sklepu konieczne jest: połączenie z Internetem, posiadanie konta e-mail i telefonu komórkowego, włączona obsługa JavaScript, korzystanie z wybranej przeglądarki internetowej w wersjach: Internet Explorer w wersji 7.x wzwyż, Opera w wersji 9.x wzwyż, Firefox w wersji 2.x wzwyż lub Chrome w wersji 1.x wzwyż (rekomendowane Chrome i Firefox). Przeglądarka powinna obsługiwać technologię "cookies".
 2. Klient może zgłosić Sprzedawcy na adres e-mail sklep@NewLightStyle.com zastrzeżenia w zakresie nieprawidłowości, usterek lub przerw w funkcjonowaniu Sklepu, wskazując te nieprawidłowości i ich datę. Zgłoszenia Klientów mają na celu poprawę funkcjonowania Sklepu. Sprzedawca dołoży starań, aby zgłoszenie w tym zakresie zostało rozpatrzone w terminie nie dłuższym niż 30 dni.
 3. Sprzedawca zapewnia, że dąży do zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu w zakresie jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i deklaruje, że będzie czynił starania, aby usuwać w rozsądnym terminie istotne nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 4. W przypadku dokonania zapłaty za Towar (za pomocą płatności on-line) oraz braku zmiany statusu zamówienia (nie otrzymania informacji o przyjęciu oferty Klienta i przystąpieniu do realizacji zamówienia) przez dłużej niż dwa dni robocze, Klient powinien zgłosić reklamację dotyczącą płatności, którą należy wysłać na e-mail sklep@NewLightStyle.com wskazując charakter nieprawidłowości i dane Klienta.
IX Rejestracja w Serwisie
 1. Rejestracja w Serwisie odbywa się poprzez wypełnienie formularza "Rejestracja". Rejestracja w serwisie wymaga podania wymaganych w formularzu rejestracyjnych danych, niezbędnych do założenia, utrzymywania i korzystania z konta użytkownika Sklepu oraz realizacji i obsługi składanych zamówień. Do skutecznej rejestracji wymagane jest aktywowanie konta. O procedurze rejestracji Klient jest informowany w toku rejestracji konta. W przypadku zmiany danych Klienta po utworzeniu konta w Serwisie Sprzedawcy, Klient powinien uaktualnić dane, które uległy zmianie.
 2. Dodatkowo Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych lub do otrzymywania drogą elektroniczną lub za pomocą innych urządzeń telekomunikacyjnych informacji handlowej lub o charakterze marketingowym. Zgoda w tym zakresie może być w każdym czasie odwołana.
 3. Klient może w każdym czasie usunąć swoje konto lub zażądać jego usunięcia przez Sprzedawcę.
 4. Klient winien zachować w tajemnicy login i hasło dostępu do konta i nie udostępniać go innym.
 5. Sprzedawca może usunąć konto Klienta w następujących sytuacjach:
  a/ gdy Klient narusza niniejszy regulamin,
  b/ podał przy rejestracji nieprawdziwe dane,
  c/ gdy Klient podał nieprawdziwe dane przy składaniu zamówienia,
  d/ gdy Klient podał nieprawdziwe dane przy dokonywaniu płatności za zamówienia za pośrednictwem serwisu PRZELEWY24 lub PayPal.
 6. Za podanie nieprawdziwych danych w zakresie adresu zamieszkania (siedziby) lub adresu do dostawy uznaje się:
  a/ jednokrotnie nieudane doręczenie jakiejkolwiek przesyłki pod wskazany adres i zwrot przesyłki z adnotacją "adresat nieznany", "adresat wyprowadził się" lub inną równoważną,
  b/ dwukrotne nieudane doręczenie jakiejkolwiek przesyłki pod wskazany adres i zwrot przesyłki z adnotacją inną niż określona w punkcie a) powyżej.
 7. W przypadku usunięcia konta, wszelkie złożone zamówienia ulegają natychmiastowemu anulowaniu, niewykonane umowy - rozwiązaniu, co nie wyłącza prawa Sprzedawcy do dochodzenia od Klienta odszkodowania.
X Dane osobowe
 1. Administratorem danych osobowych Klientów, którzy w związku z rejestracją konta w Serwisie lub w związku z zamówieniem w Sklepie określonego towaru lub korzystaniem z innych funkcjonalności Serwisu wskażą określone dane osobowe jest Kanlux SA z siedzibą w Radzionkowie (kod 41-922) przy ul. Objazdowej 1-3 (dalej Administrator lub ADO).
 2. Osoba, której dane dotyczą może kontaktować się z Administratorem w sprawach dotyczących danych osobowych poprzez zapytanie zgłoszone na adres e-mail:ado@kanlux.pl
 3. Dane osobowe przedkładane przez Klientów w procesie rejestracji konta w Serwisie, składania zamówienia lub korzystania z innych uprawnień i funkcjonalności Serwisu, w postaci: imienia i nazwiska, adresu e-mail, telefonu, adresu korespondencyjnego, adresu dostawy, nr rachunku bankowego, nazwy firmy, numeru NIP firmy, nazwy banku wybranego w sposobie płatności, przetwarzane są w celu utworzenia i utrzymywania konta w Serwisie, korzystania przez Klienta z funkcjonalności Serwisu - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w celu potwierdzenia przyjęcia zamówienia i wypełnienia innych obowiązków prawnych ciążących na administratorze, w tym prowadzenia ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w związku m.in. z art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości, w celu dochodzenia roszczeń wynikających z zawartej umowy lub z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, co stanowi prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez ADO, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. W przypadku udostępnienia Administratorowi danych osobowych w celu otrzymywania informacji handlowej – Administrator przetwarza dane, na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na prowadzeniu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 4. Odbiorcą danych osobowych będą podmioty powiązane z ADO oraz pracownicy, współpracownicy i osoby świadczące usługi dla Administratora i podmiotów powiązanych, którym Administrator powierzy przetwarzanie danych lub których upoważni do ich przetwarzania, w szczególności osoby wspierające Administratora w prowadzeniu Serwisu, w wykonaniu umowy dostawy towaru, w tym zakresie usług IT i usług transportowych, operacji płatniczych.
 5. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z zawartej umowy lub z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej. W zakresie obowiązków związanych z prowadzeniem ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej dane osobowe będą przechowywane przez okres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej wynikający z przepisów prawa. Dane osobowe udostępnione Administratorowi w celach marketingowych lub w celach utrzymywania konta w Serwisie będą przechowywane do czasu wycofania zgody. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, ani na prawidłowość czynności stanowiących realizację celu przetwarzania.
 7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, gdy są one nieprawidłowe. W przypadkach określonych przepisami prawa przysługuje jej prawo do żądania usunięcia danych, żądania ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 8. Z przyczyn związanych z szczególną sytuacją osoby, której dane dotyczą, przysługuje jej prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes prawny ADO (art. 6 ust. 1 lit f RODO).
 9. Nadto osoba, której dane dotyczą może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jej danych przez ADO w celach marketingu bezpośredniego, w tym profilowania.
 10. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli przy przetwarzaniu jej danych osobowych ADO narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.
 11. Podanie danych służących realizacji zamówienia złożonego przez Klienta jest wymogiem ustawowym i jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży i jej wykonania przez Sprzedawcę. Podanie danych osobowych w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na prowadzeniu marketingu bezpośredniego produktów lub usług Administratora jest dobrowolne. Podanie danych w celu utworzenia i utrzymywania konta w Serwisie jest dobrowolne ale niezbędne do realizacji tego celu. Niepodanie danych uniemożliwi założenie konta. Podanie danych w celu korzystania z innych funkcjonalności Serwisu jest dobrowolne a nie podanie ich uniemożliwi skorzystanie z określonych uprawnień lub funkcjonalności.
 12. W oparciu o dane osobowe nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym poprzez profilowanie.
 13. Po zakończeniu przetwarzania danych osobowych w pierwotnym celu, dane nie będą przetwarzane w żadnym innym celu.
XI Postanowienia końcowe
 1. Klient przed rejestracją w Serwisie lub przed złożeniem zamówienia, obowiązany jest zapoznać się z postanowieniami niniejszego Regulaminu i Polityką prywatności dostępnymi w Serwisie. W przypadku trudności w zrozumieniu dowolnego zapisu, Klient powinien skontaktować się ze Sprzedawcą w celu usunięcia wątpliwości na tle znaczenia określonego zapisu.
 2. Użytkowanie Serwisu, w tym Strefy Design Pro oznacza, że użytkownik przeczytał i zrozumiał niniejszy Regulamin oraz, że zgadza się go przestrzegać jak również działać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności dotyczącymi dóbr osobistych, własności przemysłowej i praw autorskich. Brak zgody na warunki Regulaminu uniemożliwia korzystanie z Serwisu i ze wszystkich udostępnionych funkcjonalności.
 3. Kanlux nie udziela gwarancji bezzawodnego działania Serwisu.
 4. Treści prezentowane w Serwisie, w tym materiały prezentowane w Serwisie są prawnie chronione, w szczególności przez przepisy o ochronie własności intelektualnej. Użytkownicy Platformy mają prawo przeglądać Strony Serwisu i drukować lub zapisywać pliki z materiałami zamieszczonymi na tych stronach wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego, pod warunkiem, że nie usuną z takich wydruków bądź plików informacji o prawach autorskich i innych prawach ani żadnych innych adnotacji dokonanych przez Kanlux lub podmiot, którym przysługują prawa do właściwych materiałów publikowanych na stronach. W przypadku potrzeby utrwalenia treści objętych prawami własności intelektualnej w celach zawodowych lub zarobkowych, Użytkownik przed wykorzystaniem tych materiałów w tym celu, winien skontaktować się z Kanlux celem uzgodnienia warunków takiego użycia tych materiałów.
 5. Przy korzystaniu z Platformy użytkownicy powinni przestrzegać przepisów prawa i dobrych obyczajów, w szczególności etykiety społeczności internetowej.
 6. Użytkownicy przyjmują do wiadomości, że nie mają prawa zmieniać treści stron Serwisu, uzupełniać ich, łączyć z innymi utworami, powielać, rozpowszechniać ani w inny sposób udostępniać, w tym przesyłać lub udostępniać w systemach i sieciach komputerowych lub jakichkolwiek innych systemach teleinformatycznych.
 7. Nazwy handlowe, nazwy produktów lub inne oznaczenia indywidualizujące, w tym graficzne, umieszczone na stronach Serwisu stanowiące chronione znaki towarowe podlegają ochronie prawnej, w szczególności na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (tj.: Dz. U. z 2003 r., Nr 119, poz. 1117 ze zm.), a jakiekolwiek ich wykorzystywanie odbywać się może jedynie za uprzednią pisemną zgodą uprawnionych.
 8. Użytkownicy zobowiązani są we własnym zakresie zabezpieczyć się przed wirusami komputerowymi, programami samokopiującymi, "końmi trojańskimi" i innymi zagrożeniami, które występować mogą na stronach Serwisu lub na stronach, do których odnośniki znajdują się na stronach Serwisu.
 9. Użytkownicy, którzy zapisują materiały ze Stron Serwisu lub ze stron dostępnych przez odnośniki ze stron Platformy, czynią to na własną odpowiedzialność i ryzyko.
 10. Użytkownicy przyjmują do wiadomości i zgadzają się, że w najszerszym zakresie dopuszczonym prawem Sprzedawca, ani żadna z innych osób udostępniających zawarte na Stronach Platformy treści, nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody bezpośrednie, pośrednie lub o charakterze ubocznym z tytułu działań podjętych lub zaniechanych przez Kanlux SA w odpowiedzi na wiadomości przesłane pocztą elektroniczną lub inną drogą przez użytkowników Platformy, w tym Użytkowników Strefy Design Pro. W szczególności, w żadnym przypadku Sprzedawca nie ponosi wobec osób trzecich odpowiedzialności za utratę zysków, zakłócenia w działalności gospodarczej, utratę programów lub innych danych w systemie obsługi informacji lub w innych systemach, nawet jeśli Sprzedawca został poinformowany o możliwości wystąpienia takich szkód.
 11. Kanlux nie reprezentuje jakiegokolwiek innego serwisu internetowego, do którego istnieje dostęp za pośrednictwem stron Platformy. Przechodząc do serwisu internetowego należącego do innego podmiotu, należy pamiętać, że serwis ten i informacje w nim zawarte nie jest zarządzany ani kontrolowany przez Kanlux nawet, jeśli w serwisie tym znajduje się logo Kanlux. Ponadto umieszczenie odsyłacza do serwisu podmiotu innego niż Kanlux nie oznacza, że Kanlux ponosi jakąkolwiek odpowiedzialność za korzystanie z tego serwisu i za informacje w nim zawarte.
 12. Kanlux może dokonywać ulepszeń lub zmian w opisanych na stronach Serwisu produktach lub rozwiązaniach aranżacyjnych lub handlowych w dowolnym momencie, bez obowiązku informowania o tym Użytkowników.
 13. Informacje publikowane w Serwisie mogą zawierać informacje, odniesienia lub odsyłacze do produktów, programów i usług, które nie zostały zapowiedziane lub nie są dostępne w Polsce. Tego typu odniesienia nie oznaczają, że Sprzedawca lub wskazane w Serwisie Salony Sprzedaży zamierzają wprowadzić do sprzedaży takie produkty, programy lub usługi. Aby otrzymać informacje na temat produktów, programów i usług dostępnych na danym terenie, należy skontaktować się z Kanlux, celem sprawdzenia możliwości udostępnienia określonego produktu/usługi/oferty.
 14. Sprzedawca nie oczekuje od użytkowników przekazywania za pośrednictwem Platformy informacji poufnych lub zastrzeżonych. Wszelkie informacje i materiały wysłane za pośrednictwem Serwisu do Sprzedawcy uznaje się za jawne. Wysłanie wszelkich informacji lub materiałów do Kanlux jest równoznaczne z udzieleniem Kanlux nieograniczonego, nieodwołalnego prawa do używania, powielania, prezentowania, modyfikowania, przesyłania i dystrybucji tych informacji lub materiałów.
 15. Zgodnie z Ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, Klient nabywający sprzęt elektryczny lub elektroniczny, ma prawo zwrócić zużyty sprzęt tego samego rodzaju do Sklepu, w którym kupił nowy sprzęt. Klient może odesłać zużyty sprzęt na swój koszt na adres: Magazyn Kanlux SA, ul. Rozwojowa 12, 41-103 Siemianowice Śląskie albo przekazać do najbliższego punktu odbioru zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
 16. Klient powinien korzystać z Platformy w sposób zgodny z przepisami prawa obowiązującymi w Polsce, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami. Klient nie może dostarczać Sprzedawcy za pośrednictwem Serwisu treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa lub naruszające prawa lub dobra osobiste osób trzecich.
 17. W zakresie nieuregulowanym postanowieniami Regulaminu i Polityki Prywatności, do umów sprzedaży zawartych za pośrednictwem Sklepu oraz do innych stosunków prawnych stosuje się właściwe przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności ustawy Kodeks cywilny i innych odpowiednich zakresem przepisów prawa.
 18. Klient będący Konsumentem w przypadku sporu ze Sprzedawcą ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument może m.in.:
  a/ zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.
  b/ zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą.
  c/ uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
  d/ pod adresem internetowym https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL dostępna jest unijna platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami. Platforma ta działa we wszystkich językach Unii Europejskiej i mogą Państwo z niej skorzystać po wykorzystaniu procedury reklamacyjnej u Sprzedawcy.
 19. W odniesieniu do sprzedaży na rzecz przedsiębiorcy i w związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, sądem właściwym dla rozstrzygania sporów będzie sąd właściwy dla Sprzedającego.
 20. W przypadku nieważności określonego zapisu Regulaminu, pozostałe postanowienia pozostają w mocy. Jeżeli którykolwiek z zapisów Regulaminu ustala warunki mniej korzystne dla Klienta będącego konsumentem, niż odpowiednie przepisy prawa o charakterze bezwzględnie obowiązującym, może on powoływać się w odniesieniu do Sprzedawcy na bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
 21. Zmiany regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych przez Klientów korzystających ze Sklepu internetowego przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności nie będą miały wpływu na zawarte umowy. W takim przypadku przyjęte oferty Klientów będą realizowane na zasadach określonych w poprzednim regulaminie, obowiązującym w dacie złożenia zamówienia przez Klienta, chyba że inaczej uzgodniono w umowie, z zastrzeżeniem ust. 22.
 22. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Klienta w zakładce "Regulamin" na stronie https://www.NewLightStyle.com/regulamin. W trakcie realizacji przyjętego zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Klienta obowiązuje regulamin zaakceptowany przy składaniu zamówienia, chyba że przy zawarciu umowy uzgodniono inaczej, za wyjątkiem sytuacji, gdy Klient uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnie obowiązującej wersji.